จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ขยายผลความยั่งยืนของเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ

วานนี้ (24 ก.ค.66) เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เซรามิกเพชรพราว ร่วมด้วย รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัย วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมกิจกรรม

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้ร่วมเป็นภาคีในการขยายผลความยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ “การพัฒนาเพื่อขายผลความยั่งยืน ของเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือของจังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นผลการดำเนินการวิจัยในด้านศิลปะและการประยุกต์ศิลปะเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ที่ผ่านการเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ชื่องานว่า เสวนาเพชรบุรีย่านสร้างสรรค์ “การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมที่ 1 เซรามิกเพชรพราว” เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเซรามิกกับชุมชน เยาวชน คนรุ่นใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นอัตลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีทุนศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ผลจากการวิจัย เรื่องพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืน ของเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวนิช สุวรรณโมลี นายประทีป จันทราภิรมย์ นายดิเรก นาคสุข และอาจารย์ไกรสร ลีสีทวน เป็นการรวมพลังกัน ในการขยายผลความยั่งยืนของเมืองสร้างสรรค์ระดับจังหวัดสู่ย่านสร้างสรรค์ระดับอำเภอ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar