สทนช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์” ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผังน้ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำผังน้ำ

วันนี้ ( 25 ก.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรีชั้น 2 อ.เมือง จ.เพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผังน้ำให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำผังน้ำ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ผังน้ำครั้งที่ 1 นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เข้าร่วมพร้อมด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนจากพื้นที่ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม รวม 183 คน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ สทนช. เป็นผู้จัดทำผังน้ำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศกำหนดผังน้ำในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้ประกอบด้วย แผนที่ แผนผัง รายการประกอบผังน้ำ ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำ รวมถึงระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผังน้ำ ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยลุ่มน้ำเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 13,365 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงบางส่วนของ จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม และ จ.ชุมพร ที่ผ่านมามักประสบปัญหาด้านอุทกภัยและภัยแล้ง เนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่างอาทิเช่น แหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนไม่เพียงพอในพื้นที่ไม่สามารถพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติมได้ตามแผน มีการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำทำให้ขาดพื้นที่ป่าดูดซับน้ำหรือชะลอน้ำหลากความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำมีข้อจำกัดมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวของชุมชน และลำน้ำตื้นเขิน

สำหรับโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สทนช. ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3 ครั้ง ควบคู่ไปกับการศึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนินการศึกษาโครงการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 แล้ว สทนช. และบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา ข้อวิตกกังวลต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ผังน้ำให้มีความสมบูรณ์ และจะนำเสนอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้งในการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 ต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่

1. เว็บไซต์โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

https://waterchartphetprachuap.onwr.go.th

2. เฟซบุ๊กโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

https://m.facebook.com/Waterchart.Phetchaburi.Prachuap

3. ไลน์กลุ่มโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

https://line.me/ti/g/cMuMcrLVTv หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เลขที่ 89/168-170 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2554 1847 ต่อ 1190 E-mail : waterchart.swc@gmail.com

และบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด

โทรศัพท์ โทรสาร. 0 2941 9925

มือถือ : 08 1073 1354 หรือ 08 3715 9603

Email : dpluscon@gmail.com


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar