จังหวัดเพชรบุรี จัดเสวนา “วิกฤติตาลโตนด สู่การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งรสหวานน้ำตาลเมืองเพ็ชร”

วันนี้ (4 ส.ค.66) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดการเสวนา “วิกฤติตาลโตนด ลมหายใจที่รวยรินแห่งเมือง 3 รส สู่การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งรสหวานน้ำตาลเมืองเพ็ชร” ร่วมด้วย นายนริษ เจียมอุย ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการขนมหวาน เกษตรกรผู้ผลิตน้ำตาลโตนด ผู้ค้าขาย และนักวิชาการ ร่วมเสวนา

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นเมือง 3 รส รสหวานจากตาลโตนด รสเค็มจากเกลือสมุทร และรสเปรี้ยวจากมะนาว ต้นตาลในจังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนมาก ชุมชนและชาวเพชรบุรีมีความผูกพันและใช้ประโยชน์จากต้นตาลโตนดประมาณ 5 พันต้นจากจำนวนตาลหลายแสนต้น ส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งไม่ใช้ประโยชน์ เตาทำน้ำตาลกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จำนวนคนทำอาชีพนี้ลดลงทุกปี คนรุ่นใหม่ไม่สนใจ เพราะอันตราย สถานการณ์การทำตาลโตนดเมืองเพชรค่อนข้างวิกฤต ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางวัตถุดิบต้นทางแห่งเมือง 3 รส เพื่อเป็นทางออกในการผลิตน้ำตาลโตนดที่ปลอดภัยและเพิ่มกำลังการผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่จำนวนมากที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกมาก จึงจัดกิจกรรมเสวนาจากผู้เกี่ยวข้องและร่วมกันคิดวิเคราะห์หาทางออกที่เหมาะสมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar