คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กทางกายภาพและสติปัญญา

วานนี้ (3 ส.ค.66) ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตามช่วงวัยสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ กับร้อยตำรวจตรีกนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง ในการร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริในด้านต่าง ๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไพร แย้มมา อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ แต่ยังขาดความพร้อมในเรื่องของสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสมรรถนะและพัฒนาการโดยรวมของเด็กปฐมวัย เช่น ลานกิจกรรมกลางแจ้ง สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย เครื่องเล่นที่ได้มาตรฐาน คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยจึงได้มีการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ช่วยสร้างและสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาของเด็กทั้งทางกายภาพและสติปัญญา ตลอดจนการพัฒนาทักษะสำคัญอื่น ๆ ซึ่งสามารถปรับใช้ในสถานการณ์เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จึงได้ดำเนินความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย และเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาของเด็กในชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar