งานปศุสัตว์เพชรบุรี สร้างความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์สู่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลดต้นทุนอาหารสัตว์

งานปศุสัตว์เพชรบุรี สร้างความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์สู่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลดต้นทุนอาหารสัตว์

ณ แปลงเกษตรผสมผสานบ้านนายอุดร หมันมณี หมู่ 8 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.ต.ท.สถิตย์ ไสวงาม หัวหน้างานขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธาน นางสาวอัญชลี สีกุหลาบ หัวหน้างานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวยุกานดา พันธุ์แก้ว นักวิชาการสัตวบาล ประชุมกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนำความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์ ที่ใช้ในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ และวิธีการปลูกพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล ถ่ายทอดสู่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีบริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยสำนักงาน กปร. เข้าร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์ และเก็บภาพกิจกรรมของหน่วยงานร่วมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
            ------------------------------
สวท.เพชรบุรี/5 ต.ค.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar