จังหวัดเพชรบุรี ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเพชรบุรี เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาให้การช่วยเหลือกรณีประชาชนประสบภัยแล้ง

วันนี้ (12 ต.ค.66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2567

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดนโยบายและแนวทางให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งจังหวัดเพชรบุรี เตรียมการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ พร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง สำรวจภาชนะกักเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล ให้พร้อมอยู่ในสภาพใช้งาน เตรียมการจัดสร้างทำนบหรือฝายชะลอน้ำเพื่อปิดกั้นลำน้ำใช้ในฤดูแล้ง ด้านอุปโภค-บริโภค วางแผนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมแผนแจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฏรในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมน้ำสำรองและใช้น้ำอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรจังหวัดแจ้งแผนปลูกพืชฤดูแล้งทุกพื้นที่ วางแผนการจัดสรรน้ำไว้ใช้ถึงฤดูฝนปี 2567

สำหรับ การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานพร้อมขอให้รายงานผลการปฏิบัติการต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบุรี

สวท.เพชรบุรี/12 ต.ค.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar