ประวัติความเป็นมา สวท.เพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา
            สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 5 ถนน บันไดอิฐ ตำบลบ้านหม้อ อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 ตามโครงการขยายบริการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 34 สถานี จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดลงไว้ในแผนงาน โดยมอบหมายให้ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดหาพื้นที่ตั้งสถานี การจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมทางด้านเทคนิค และมีความสะดวก ต่อการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องประสานกับหน่วยงานราชการต่างๆ จึงต้องหาสถานที่ไม่ให้ไกลจากตัวเมืองมากนัก ในระยะแรกได้มองหาที่ของราชพัสดุ แต่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงไม่มี จนกระทั่ง ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอรุณ งามดี) จึงได้มอบหมายให้ อวท.ขณะนั้น (นายชั้น พูลสมบัติ)เป็นผู้ประสานงานกับวัดเขาบันไดอิฐ จากการที่ท่าน อวท.ได้ไปดูสถานที่พร้อมช่างเทคนิคแล้ว เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงมาก โดยกำหนดให้อาคารที่ทำการและห้องส่งจะอยู่บนพื้นราบ ส่วนตัวอาคารเครื่องส่งและเสาอากาศจะอยู่บนเขาบันไดอิฐ ซึ่งมีความสูงพอสมควร การประสานงานการใช้ที่ดินนั้น ผู้ใหญ่เรียน วันดี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในละแวกนั้นได้เป็นผู้ให้ความร่วมมือประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ คือท่านพระครูโสภณ พัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาบันไดอิฐ ยินดีที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีขึ้นในพื้นที่ของวัด โดยมอบให้กรมประชาสัมพันธ์ 7 ไร่ และพื้นที่บนเขาบันไดอิฐอีกส่วนหนึ่ง เพื่อจัดตั้งอาคารเครื่องส่งและเสาอากาศในการขอใช้พื้นที่นี้ เดิมทางวัดจะมอบใหัโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่มาติดขัดระเบียบของกรมศาสนาในเรื่องที่ของธรณีสงฆ์จะต้องมีค่าใช้จ่ายโดยการเช่าจากวัด การเจรจาตกลงกันว่ากรมประชาสัมพันธ์จะเช่าที่ดินจากวัดเขาบันไดอิฐจำนวน 7 ไร่เป็นเวลา 30 ปี โดยจ่ายค่าเช่าให้กับวัดปีละ 6,000 บาท ซึ่งสัญญานี้ได้ทำขึ้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับวัดเขาบันไดอิฐ และเมื่อมีการจัดหาที่ดินได้เรียบร้อยแล้ว กองช่างและทะเบียนวิทยุได้มาทำการสำรวจและวางแผนการจัดตั้งอาคารพร้อมทั้งบอกคุณ ลักษณะทางด้านเทคนิคของเครื่องส่ง รวมทั้งระบบเชื่อมโยงห้องส่งกับเครื่องส่งซึ่งตั้งอยู่บนเขา ในปีงบประมาณ 2537 กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ระบบ เอฟ.เอ็ม.สเตอริโอมัลติเพลกซ์ ความถี่ 95.78 เมกะเฮิรตช์ กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและเสาอากาศสูง 80 เมตร ในวงเงิน 5,400,000 บาท รวมค่าก่อสร้างอาคารสถานีและบ้านพักเจ้าหน้าที่ และอาคารเครื่องส่งเขาบันไดอิฐอีก 5,730,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,130,000 บาท เริ่มประกาศประกวดราคาเมือวันที่ 8 มีนาคม 2547 เปิดซองเมือวันที่ 8 เมษายน 2538 มีผู้เข้าเสนอราคา 3 ราย แต่ราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลางมาก คณะกรรมการจึงมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งแรก และได้ดำเนินการประกวดราคาใหม่ เป็นครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2537 และยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2537 มีผู้เข้ายื่นซองประกวดราคา 2 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้ทำสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ กันยายน 2537 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2538 และเริ่มทดลองออกอากาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538

สถานที่ตั้ง อาคารที่ทำการและห้องส่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดเขาบันไดอิฐ เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนพื้นที่ 7 ไร่ 2งาน มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และบางส่วนของจังหวัดระยอง ชลบุรี นครปฐม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาคารเครื่องส่งและเสาอากาศ ตั้งอยู่บนเขาบันไดอิฐ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เครื่องส่ง F.M. ความถี่ 95.75 MHz ระบบ F.M. STEREO ชนิด SOLID STATE ยี่ห้อ Nautel รุ่น VS2.5 กำลังส่ง 1 kw. เสาอากาศ SELF SUPPRT TOWER ( 81.0 M.) สายอากาศ CIRCULARLY POLARIZED การส่งกระจายเสียง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. วันละ 19 ชั่วโมง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar